Các điều Khoản sử dụng

1. Trang thông tin điện tử này (www.s4s.vn) do Công ty TNHH S4S (“S4S”) hoàn toàn sở hữu và điều hành.

 

2. Việc sử dụng trang thông tin điện tử này phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể sau: (A) các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây và (B) mọi điều khoản và điều kiện bổ sung cụ thể tùy từng thời điểm để điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang thông tin điện tử này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng được đăng tải trên trang thông tin điện tử này) (the "Điều Khoản và Điều Kiện").


3. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này, Quý Đối Tác đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, và sự đồng ý của Quý Đối Tác cùng với các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ cấu thành một hợp đồng có giá trị ràng buộc về pháp lý giữa Quý Đối Tác và S4S. Vì thế, Quý Đối Tác vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang thông tin điện tử này.

 

Các hạn chế về sử dụng các thông tin và tài liệu


5. Quý Đối Tác có thể tải xuống các thông tin và/hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử này để Quý Đối Tác sử dụng, nhưng luôn luôn với điều kiện là Quý Đối Tác không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của S4S gắn với các thông tin và/hoặc tài liệu đó.


Thời gian hoạt động

 

7. Trang thông tin điện tử này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, S4S bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. S4S sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. S4S không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

 

Tài khoản người sử dụng

 

8. Quý Đối Tác sẽ đăng ký và được cung cấp một Tên Truy Cập Tài Khoản để có thể mua hàng hóa trên trang thông tin điện tử này. Quý Đối Tác sẽ giữ bí mật Tên Truy Cập Tài Khoản này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tên Truy Cập Tài Khoản này của Quý Đối Tác sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.

 

9. S4S sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tên Truy Cập Tài Khoản bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Quý Đối Tác phải lập tức thông báo cho S4S bất cứ trường hợp nào mà Tên Truy Cập Tài Khoản của Quý Đối Tác bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Quý Đối Tác chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật Tên Truy Cập Tài Khoản và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tên Truy Cập Tài Khoản và mật khẩu của Quý Đối Tác.

 

Bản quyền và nhãn hiệu

 

10. Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang thông tin điện tử này là tài sản của S4S và các đối tác khác (nếu có).


11. Không có điều gì trên trang thông tin điện tử này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, cho phép sử dụng hoặc bất cứ quyền sử dụng nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang thông tin điện tử này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của S4S hoặc bên thứ ba sở hữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên trang thông tin điện tử này.


12. Quý Đối Tác hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang thông tin điện tử này hoặc bất cứ nội dung nào khác có trên trang thông tin điện tử này, trừ các trường hợp được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện.


13. Các hình ảnh đặt trên trang thông tin điện tử này là tài sản của S4S hoặc được S4S sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu.


14. Trừ khi được cho phép cụ thể, Quý Đối Tác không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang thông tin điện tử này, Quý Đối Tác cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang thông tin điện tử này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm luật tác quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và luật xuất bản, và các quy định về thông tin khác.

 

Quy định về quyền riêng tư

 

15.  Xin đọc kỹ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN INTERNET của chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ những thông tin nào S4S có thể thu thập từ Quý Đối Tác trên trang thông tin điện tử của chúng tôi và cách thức chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của Quý Đối Tác. Chúng tôi sẽ không thu thập bất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trừ khi Quý Đối Tác cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi.

 

Liên kết đến các trang thông tin điện tử khác

 

16. Trang thông tin điện tử này liên kết đến các trang thông tin điện tử khác không do S4S quản lý hoặc điều khiển. S4S sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang thông tin điện tử đó.


17. Việc liên kết đến bất cứ trang thông tin điện tử nào như thế không có nghĩa là S4S đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các trang thông tin điện tử đó, hoặc với nội dung của các trang thông tin điện tử đó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các trang thông tin điện tử đó.

 

An ninh của trang thông tin điện tử

 

18. Quý Đối Tác sẽ không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của trang thông tin điện tử này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:

  • Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà Quý Đối Tác không được phép truy cập.

  • Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được S4S cho phép bằng văn bản.

  • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang thông tin điện tử, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang thông tin điện tử; và/hoặc.

  •  Thay đổi thông tin của phần tiêu đề (header) của bộ giao thức điều khiển truyền vận (TCP/IP) hoặc bất cứ phần thông tin nào của phần tiêu đề (header) trong bất cứ thư điện tử hay nhóm thông tin được đăng tải.

 

19. Quý Đối Tác không sử dụng trang thông tin điện tử này cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.

 

20. Quý Đối Tác phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên trang thông tin điện tử này là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Quý Đối Tác phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.

 

21. Quý Đối Tác sẽ không tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại trang thông tin điện tử này bằng bất cứ hình thức hay phương tiện nào như các công cụ tấn công, virút và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến Quý Đối Tác phải chịu sự truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Không chịu trách nhiệm

 

22. Mặc dù S4S thực hiện mọi sự cẩn trọng khi cung cấp dịch vụ tại trang thông tin điện tử, S4S không cam kết rằng trang thông tin điện tử này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, worms, Trojan horses hoặc các mã độc hại khác.

 

23. S4S không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của Quý Đối Tác do việc Quý Đối Tác truy cập vào, sử dụng, hoặc xem lướt qua trang thông tin điện tử này hoặc việc Quý Đối Tác tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ trang thông tin điện tử này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.

 

24. S4S cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với (i) bất cứ tổn thất nào hoặc không có khả năng lấy lại các dữ liệu hoặc thông tin vì bất cứ lý do gì và bao gồm việc không chuyển được, việc sử dụng không đúng mục đích hoặc việc chuyển sai do kết quả của bất cứ sự gián đoạn, ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này; (ii) bất cứ sự sai sót của các thông tin hoặc nguồn tài nguyên có sẵn, nhận được hoặc được chuyển thông qua trang thông tin điện tử; (iii) bất cứ trục trặc, khuyết điểm hoặc sai sót của trang thông tin điện tử này; và (iv) bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của S4S tại trang thông tin điện tử này theo các Điều Khoản và Điệu Kiện do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của S4S.

 

Miễn trừ trách nhiệm

 

25. Trong bất cứ trường hợp nào, S4S cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho:

 

  • Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên trang thông tin điện tử này.

  •  Bất cứ sự hỏng hóc, sai sót, bỏ sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dữ liệu; và/hoặc.

  •  Bất cứ vi-rút máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay một lệnh riêng lẻ bằng ngôn ngữ lập trình mà kết quả là một chuỗi lệnh bằng ngôn ngữ máy tính (macro) mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của Quý Đối Tác.

Bồi thường

26.  Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý Đối Tác đồng ý bồi thường cho S4S, giữ cho S4S khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ S4S khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc Quý Đối Tác sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc dịch vụ tại trang thông tin điện tử này, hoặc do việc Quý Đối Tác vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện.

 

Chấm dứt

 27.  S4S bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của S4S, chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào, có hoặc không có lý do hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang thông tin điện tử này của Quý Đối Tác mà không cần báo trước và không cần lý do. Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý Đối Tác được coi là từ bỏ quyền được S4S thông báo về việc chấm dứt này, nếu có.

28. S4S không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chí phí phát sinh theo bất cứ cách thức nào, từ hoặc do việc chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này.

 

Sửa đổi

 

29. S4S có thể thay đổi và thay thế nội dung các Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc quy định thêm các điều kiện và điều khoản mới vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho Quý Đối Tác. Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này, Quý Đối Tác được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào với các Điều Khoản và Điều Kiện, nếu có.

 

30. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang thông tin điện tử này. Nếu Quý Đối Tác tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử sau thời gian đó, Quý Đối Tác được xem là đã chấp nhận các thay đổi.

 

Luật điều chỉnh và cơ quan xử lý tranh chấp

 

31. Sự thỏa thuận giữa Quý Đối Tác và S4S trong các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

 

32. Trong trường hợp có tranh chấp giữa Quý Đối Tác và S4S phát sinh từ hoặc có liên quan đến sự thỏa thuận này (“Tranh Chấp”), mỗi Bên nỗ lực tối đa để thảo luận các vấn đề với mục đích giải quyết Tranh Chấp thông qua biện pháp hòa giải.

 

33. Nếu Tranh Chấp không được giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Tranh Chấp phát sinh, Tranh Chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam) (“VIAC”) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra Tranh Chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.